Tänavune Pärnumaa Võidupüha maraton ja esimest korda toimunud Pärnu Suvejooks korraldati 18.-24. juunini koroonaviirusest tingitud elukorralduses virtuaalsena. Moodne formaat võimaldas joosta või käia seal, kus kõige rohkem meeldis. Seetõttu jagus osavõtjaid üle Eesti, ent kaasa löödi välismaalgi: näiteks Kolumbias, Soomes, Venemaal, Lätis, Leedus ja Suurbritannias. Kõikide distantside peale kokku võttis täpsustatud andmetel osa 1000 huvilist: 71 maratonist (42 km), 414 poolmaratonist (21 km), 435 Pärnu Suvejooksust (10 km) ja 81 lastejooksudest.

Nagu tavaks, uuris Pärnu Kahe Silla Klubi osavõtjate käest, milline oli nende jaoks ürituselt saadud kogemus ja kuidas üldises plaanis rahule jäädi. Küsitlusest jäid välja lastejooksul osalejad, kuid kui oma mudilasi juhendanud täiskasvanud ankeetküsitlusele vastasid, said nad arvamust avaldada sellegi kogemuse kohta

Liiguti varieeruval rajal väikestes gruppides

Info küsitluse kohta saadeti välja uudiskirjana (718 e-posti) ja jagati sotsiaalmeedias vahetult peale ürituse toimumist, tagasisidet võis anda 3. juulini. Ankeedile vastas muljet avaldav arv – 291 – osalejat, mis teeb vastanute määraks 32% üritusel osalenute üldarvust. Selline resultatiivsus annab võimaluse järeldusi teha ja pidada küsitlust usaldusväärseks. Kõrvalolevalt jooniselt nr 1 nähtub, et suurima vastajate grupi moodustasid 36-45aastased.

Kõrvaloleval joonisel nr 2 on välja toodud vastajad elukoha järgse maakonna põhjal. Sektor „ülejäänud“ kajastab kõiki teisi maakondi, mida joonisel eraldi ei märgita. 

Vastustest selgus, et ligi 40% respondentidest osales Pärnu Suvejooksul, 33% poolmaratonil ja ligi 9% maratonil. Arvukalt leidus neidki, kes läbisid mitu distantsi: 14% suvejooksu ja poolmaratoni. Mõned osalejad võtsid ette maratoni ja tegid kaasa suvejooksulgi. 64% eelistas liikumisviisina jooksmist, 35% kõndimist, mõni üksik läbis raja keppidega. Ligi 70% eelistas liikuda üksi, ülejäänud eri suurusega gruppides. Need, kes liikusid seltskondades, tegid seda erineva suurusega kollektiivides: 62% kahekesi ja 34% kolme- kuni viieliikmelises grupis. Leidus üksikuid enam kui kümne inimesega kollektiivegi. 41% eelistas läbida distantsi varieeruval maastikul, mis tähendab, et kasutas erineva kattega radu. 25% liikus kergliiklus- ja 18% metsateedel. Maanteel läbis distantsi 16% vastanutest. 92% tagasiside saatnutest kinnitas, et see polnud nende jaoks esimene külastatud spordiüritus. 8% ütles, et nemad polnud varem ühelgi spordiüritusel osalenud. Varasem virtuaaljooksul osalemise kogemus oli 66 protsendil, veidi üle kolmandiku märkis, et tegi kaasa elu esimesel virtuaalsel spordiüritusel.

Kui virtuaaljooksu poleks toimunud, jäänuks ligi kolmandik üritusest kõrvale

Juhul, kui Võidupüha maraton ja Suvejooks toimunuks klassikalisel moel – füüsilise kogunemisena – , osalenuks sellel 51% vastajatest. 27% väitis, et sel juhul jäänuks nemad kõrvale ja 22% ei osanud öelda. Lisaks sooviti teada (vt joonis 3), miks virtuaaljooksul kaasa tehti (vastuste arvu ei piiratud).

Kust virtuaaljooksu kohta infot hangiti? Enim osalejaid – 184 (63%) – leidis teavet sotsiaalmeediast (Facebook). Oluliseks peeti korraldaja veebilehte (39%), liikumisharrastuse portaali Marathon100.com (23%) ja korraldaja uudiskirju (21%). Vähetähtis polnud sõbra või tuttava soovitus (16%).

Samuti paluti vastajatelt hinnangut teenustega rahuolu kohta. Vaatluse all oli informatsiooni kättesaadavus, registreerimise ja tulemuste sisestamise protseduur. Kaks esimest teenuse osa pälvisid küllaltki võrdsed hinnangud: jäädi väga rahule või rahule (informatsiooni kättesaadavus 214 ja 73 inimest, registreerimise osas 228 ja 59 osalejat). Tulemuste sisestamise osas nii positiivsed poldud: väga rahul 188, rahul 85 ja ei olnud rahul 16 osalejat.

71% vastanuist hindas, et üritustele kulutatud stardimaks oli saadud kogemust väärt. 21% arvas, et pigem jah ja marginaalne osa tundis, et ei olnud väärt või ei osanud öelda.

Ligi 2/3 vastajatest lubas septembris Kahe Silla jooksu läbida virtuaalsena

Kõikidel osalejatel paluti anda skaalal üks kuni kümme hindepunkte, kuivõrd nad oleks valmis virtuaaljooksul osalemist sõpradele, tuttavatele või kolleegidele soovitama. 60% andis maksimaalsed kümme puntki, 14% jagas üheksa, 11% kaheksa ning nendest madalamaid hindeid panid vähesed vastajad.

Lisaks paluti tagasisidet, kui 2021. aastal oleks Võidupüha maratoni kavas klassikaline – füüsilist kohaolekut nõudev – ja ka virtuaalne formaat, millistest osa võetaks. 33% pakkus, et osaleks klassikalisel, 42% virtuaalsel ning 21% osaleks mõlemal. Ülejäänutel ei osanud veel öelda. 71% vastajatest avaldas arvamust, et rahvajooksude programmi peaks edaspidi kindlasti virtuaaljooks kuuluma. 9% arvas, et ei peaks ning ülejäänud 20% ei pidanud seda oluliseks või ei osanud öelda.

Korraldus soovis samuti hinnangut, mida kavatsevad maratonil ja/või suvejooksul osalejad võtta ette tänavu virtuaalsena toimuva Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu suhtes. 60% lubas sellisel kujul toimuvast üritusest kindlasti osa võtta, 17% avaldas lootust, et nemad pigem osalevad, „ei“ või „pigem ei“ vastas umbes 10%, ülejäänutel veel seisukoht puudus.

Korraldaja kommentaarid

Küsitluse tulemused näitavad osalejate piisavat kogemust virtuaaljooksudel osalemisel. Selleks on tänavu olnud rohkelt võimalusi, sest erinevad üritused on aprillist saati virtuaalse osalemise võimalust pakkunud. Siiski oli maratoni ja suvejooksu raames peetav virtuaaljooks veidi alla kolmandikule osalejatest esmakordne. Arvatavasti on tegemist spordisõbraga, kes külastab kodukoha üritusi, aga mujal ei osale.

Tõenäoliselt on koroonakriis toonud liikuma neidki, kes varem sportimist oma plaanidesse ei mahutanud: vastavalt küsitlusele tegi oma elu esimese stardi spordiüritusel ca 8% vastanuist, hinnanguliselt ligi sada maratonil/suvejooksul osalejat. Tähelepanuväärne on asjaolu, et ligi kolmandik (ca 27%) küsitlusele vastanutest ei osalenuks üritusel, kui see toimunuks vaid füüsilisel kujul. Kuna ligi 22% ei osanud sellele küsimusele vastata, võib hinnata, et virtuaalne formaat tõi üritusele märkimisväärse lisahuvi: seda kajastab ilmekalt 2019. aasta füüsilise ja tänavuse virtuaaljooksu osalejate arvude kõrvutamine: eelmise aasta veidi üle 650 osaleja kõrval tegi nüüd kaasa 1000 huvilist.

Osalemise põhjused kinnitavad, et osalejate arvu kasvu tagas virtuaaljooksu paindlik aja- ja rajakasutus. Kuna jaanipäeva aegu valitsesid troopilised ilmaolud, liiguti varahommikuti või hilisõhtulgi. Näiteks on korraldusele teada juhud, mil inimene läks rajale südaööl ja lõpetas oma jooksu või käimise päikesetõusul. Oli neidki, kes startisid varahommikul ja jõudsid keskpäevase kuumuse eel ringilt tagasi. Osalejate kommentaaridestki selgub, et virtuaalne osalemise võimalus andis neile paindlikkuse ise otsuseid teha, teisel juhul jäänuks rajale minemata. Sarnaselt klassikalise – füüsilisel kujul toimuvale – spordiüritusele peeti peamiseks liikumisest rõõmu tundmist. Koroonakriisi silma pidades presenteeriti valikus Pärnu Kahe Silla klubi jätkusuutlikkuse toetamist, mis samuti pälvis kõrge koha põhjuste topis: 52% on väga oluline näitaja ja veenab, et turunduslikul, sisult olulisel sõnumil oli tugev mõju. Nii nagu füüsiliste ürituste puhul, peeti väga oluliseks medali saamist. Kuna virtuaaljooksudel puudub korraldajaga füüsiline kontakt, on medalil kui käega katsutaval rekvisiidil endas kanda väga oluline sõnum.

Tulevikku kavandades on mõistlik hinnata virtuaaljooksude toimumise potentsiaali. Küsitlusele vastanutest koguni 42% näevad, et võtaksid tuleval aastal osa vaid virtuaalsest üritusest. Kuna 21% lubavad osaleda mõlemal, moodustab 63% sihtgrupi, kes näevad virtuaaljooksudes märkimisväärset võlu. Vaid veidi üle kolmandiku jaoks on ainus võimalus osalemiseks füüsilisel kujul ürituse külastamine. Küsimusele, kas edaspidi peaks iga spordiürituse juurde virtuaalne formaat kuuluma, annab taas sisendi toetajate väga suur osakaal (70%). Sellest tulenevalt on põhjus arvata, et koroonakriisi ajal on liikumisharjumused ja võistlustel osalemise kultuur oluliselt muutunud ja kui virtuaalset võimalust ei pakutaks, võib see mõjutada märkimisväärset osa liikumisharrastajatest.

Avatud vastustega osas tõid mitmed osalejad välja tulemuste sisestamise keerukuse. See on probleem korraldajategi hinnangul, aga juba Kahe Silla jooksuks on kasutusel uus ja pindlikum-loogilisem lahendus, mis võimaldab muuhulgas reaalajas osalejate protokolli kuvamist ja soovi korral tulemuste uuendamist (vana asendamist). Üldiselt pälvib virtuaalne formaat palju kiidusõnu, mis korreleerub virtuaalsele formaadile antud üldise poolehoiuga. Konservatiivne grupp on tõenäoliselt olnud kriitiline ega pea virtuaalse osalemise võimalust õigeks spordiürituseks.

Vastajate kommentaarid muutmata kujul

·        Välismaal elavatele spordisõpradele ainus lahendus kaasa lüüa. Aitäh!.
·        It would be great to come up with the idea that from a virtual race there would be more feeling like from a real race.
·        Tundsin puudust rajamelust, see on virtuaaljooksu üks suuri miinuseid.
·        Mul on nii hea meel, et sain lõpuks antud jooksul osaleda. Enne jaanipäeva on suht raske end Pärnusse saada. Uuel aastal püüan plaanid nii sättida, et saaks ka Pärnus joosta.
·        Ikkagi on toredam tavapärane üritus, virtuaalvariant sobib vast paremaini “jooksude kogujatele“. Aga kuna see aasta oli see ainuvõimalik variant ja Võidupüha on kindlalt esiviisiku jooks kalendris + oli seltskond kellega koos liikuda, siis sai see ikkagi tehtud.
·        Väga loodan, et järgmine aasta on kõik tavapärases võtmes! Edu teile tegemistes ja kindlasti- kohtumiseni!!!
·        Virtuaaljooks annab lisaväärtuse olukorras kus soov osaleda on suur aga kahjuks on aeg, koht vms ebasobiv. Mõnikord satuvad mitu jooksu järjestikustele päevadele või lausa samale päevale siis oleks tore kui ühe neist saaks nt virtuaalsena teha. Müts maha teie ees! Seekordne jooks oli hästi korraldatud – infot piisavalt ja õigel ajal! Kahjuks seekord küll ei saanud särgis joosta aga eks järgmistel 2Silla Klubi jooksudel on see juba seljas.
·        3 aastat tagasi oli see mu kõige esimene virtuaaljooks ja soovin selle jätta oma traditsiooniks 😊.
·        Virtuaaljooksud on väga toredad, osalen erimaade jooksudel, aga tunnen puudust väga rahvaga koos joosta, virtuaal ei asenda tunnet massiga koos joostes😁.
·        Tegin selle maratoni virtuaalsena ära, aga ei poolda üksinda maratoni läbimist.
·        Virtuaaljooksuna sobib pigem kuni kümme kilomeetrit.
·        Väga hea võimalus jooksust osa võtta, kuna jääb pikk edasi-tagasi bussisõit ära ja saab valida, millal jooksma saad minna.
·        Originaalrada oleks võinud olla siiski tähistatud.
·        Väga huvitav kogemus oli. Sai ise valida teekonna kus käia ja nägin rohkem ümbrust. Teen ka edaspidi virtuaalseid üritusi kaasa kui võimalus on. Suured tänud korraldajatele.
·        Mulle meeldib jooksudel käia, aga igakord ei saa kohale tulla ja selle pärast on virtuaalne jooks asendamatu ja medali saamine motiveerib ka.
·        Väga hea võimalus väikelapse kõrvalt kõndimas käia. Käisin koos kärulapsega, kes samal ajal oma lõunaund tegi. Tavapärasel suvejooksul ei oleks see võimalik olnud, sest laps on väga kerge unega.
·        Tulemuste laadimisel oleks võinud olla valikuna lisaks pildifailile ka näiteks TCX vms formaat.
·        Midagi positiivset coronas :).
·        Hästi vahva, et suudeti spordisõpradele nii kiirelt ja toredalt ka selline jooksust osavõtmine organiseerida. See ei olnud esimene ega ainuke virtuaaljooks, millest osa võtsin ja mina olen küll kahe käega (jalaga 🙂 ) sellise võimaluse poolt.
·        Eriolukorras hea võimalus joosta aga muidu ei valiks e-maratoni. Maratoniks endale ise rajale süüa ja juua organiseerida on keeruline!
·        Mulle väga meeldib virtuaal variant, sest muidu poleks võimalik onud mõlemal kõndimisel osaleda.
·        Tulemuse sisestamisel pole aru saada mis formaadis faili tahetakse. Proovisin neid gpx ja muid asju enne, kui aru sain, et tuleb ainult pilt saata.
·        Minule sobiski virtuaaljooks just seepärast, kuna tavaliselt olen mujal tööl ja ei saaks reaalselt kohal viibida. Aitäh!
·        Rahvaspordisündmus on ikka päris jooks.
·        Tänud korraldamast ja pidage raskete aegade kiuste vapralt vastu. Kunagi saame jälle kõik koos joosta 🙂
·        Reaalse kohaloluga jooksul poleks ma osalenud: aeg ei sobinud. Virtuaalidel saab kõik endale ise sobima panna. Melu, mis kohapeal on (aeg-ajalt on sedagi vaja), jääb küll ära, aga rõõm tehtust ja tervis jäävad.
·        Palun särgi ja medaliga virtuaaljooks jätta lisaks edaspidi jooksu kavasse. Lisaks tavapärasele. Alati ei pruugi olla võimalust kohal olla õigel päeval.
·        Aja ja raja vaba valik on hea variant, olin hädas ainult nutiseadme kasutamisega, eks tuleb asi selgeks teha.
·        Jooksime, kõndisime. Andmete sisestamine polnud kõige lihtsam. Tore, kui toimuks ka virtuaaljooks, sest kui ei saa kambas õigel päeval osaleda, saaks teisel päeval “järeltöö”teha. Tänan💖
·        Mulle sobib virtuaaljooks, töölt pole võimalik iga jooksu jaoks vaba päeva saada kuna üritusi on palju kus tahaks osaleda. Teen jooksud endale sobival ajal.
·        Osalen rahvaspordiüritustel just koos liikumise ja melu pärast. Virtuaaljooks küll oli see aasta möödapääsmatu olukorra tõttu, kuid pigem tulevikus virtuaaljooksudel ei osaleks.
·        Supper kogemus, minu elu esimene poolmaraton. Kui nüüd aus olla siis mulle see virtuaal värk sobib. Saab osa võta palju rohkematest liikumistest.
·        väga kehv tulemuste kuvamine, ütleme et 0.
·        Suvejooksul võiks olla ka 5 km. Ja virtuaaljooks on väga hea lahendus neile, kes tahaksid osaleda kaugemalt ja pole trantsporti Pärnu tulla. Edu tegijatele!
·        Loodan, et virtuaalvõistlused jätkuvad.
·        Mulle isiklikult väga ei meeldinud virtuaalne jooks sest kui kõik suure pundiga jooksevad siis on nagu teine tunne ja saad nedega võistelda.
·        Jess!Nii tore,et tulid virtuaalsed jooksud,sain uuesti liikuma ja veel oma lapsed ka kaasa võtta,saatsid mind ratastel.Aitäh kallid korraldajad!!
·        Elan Soomes, siis hea joosta.
·        Väga raske on üksinda joosta, vahetu õlg-õla kõrval joosta on tunduvalt lihtsam.
·        Kuna endal transporti ei ole, siis sobib virtuaaljooks mulle suurepäraselt. Jah, samasugust fiilingut ei saa kui kohapeal joostes, aga alternatiivina võiks virtuaaljooks olla kavas ka edaspidi.
·        Suure rahvaürituse raames ei oleks ma ilmselt osa võtnud. Minu kahe jooksuürituse osalemine on mõlemad sel aastal ning ideaalne võimalus panna end proovile ka siis, kui oled vähem seltskondlik
·        Paljud jooksud langevad kokku samale päevale.