I ÜLDSÄTTED
 1. Spordiklubi “Pärnu Kahe Silla Klubi” on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ning põhitegevus on suunatud sportimisele ja eelkõige iga-aastasele Jüri Jaansoni Kahe Silla Jooksu korraldamisele ning Kahe Silla ringi väljaehitamisele, tervisespordi propageerimisele, huviliste koondamisele ja oma liikmete vaba aja sportlikuks veetmiseks tingimuste loomisele.
2. Spordiklubi “Pärnu Kahe Silla Klubi” (edaspidi Klubi) ühendab spordi vastu huvi tundvaid ja tervisespordiga tegelevaid ning arendavaid ja toetavaid füüsilisi isikuid.
3. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, käesolevast põhikirjast ja Eesti Spordi Hartast.
4. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole eesmärk ega põhitegevus. Klubi tulu kasutatakse ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata, rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma liikmetele ei anta.
5. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.
6. Klubil on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
7. Klubi asukoht on Suur-Jõe 50a, 80042, Pärnu, Eesti Vabariik.
8. Klubi on asutatud 02. oktoobril 2002. aastal Pärnus.

II KLUBI EESMÄRGID JA TEGEVUS
9. Klubi tegevuse eesmärgiks on Klubi ühistest huvidest lähtudes iga-aastane Kahe Silla Jooksu korraldamine, sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine, kahe silla vahelise jooksuraja väljaehitamine, tervisespordi viljelemine ja arendamine ning oma liikmete ühsikondliku ja kehalise aktiivsuse tõstmine.
10. Eesmärkide täitmiseks klubi:
10.1. koondab ja ühendab spordist huvitatud isikuid Pärnu linnas ja maakonnas;
10.2. propageerib spordiga tegelemist ja kaasab klubi tegevusse Kahe Silla Jooksust ning tervisespordist huvitatud noori, nende   vanemaid ja toetajaid;
10.3. arendab aktiivset seltskondlikku tegevust klubi raames ning ka väljaspool klubi oma tegevus- ja spordiala toetamiseks;
10.4. korraldab kasumit mittetaotleval viisil oma liikmetele ja teistele huvilistele sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja üritusi teiste klubidega, osavõtte võistlustest, töötab välja võistluste juhendeid, palkab võimaluse korral treenereid-juhendajaid, toetab ja autasustab sportlasi, treeneried, kohtunikke;
10.5. arendab koostööd teiste spordiklubidega, organisatsioonidega, kohaliku omavalistusega, firmadega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal tervisespordi edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks;
10.6. loob vastavalt võimalustele tingimusi klubi liikmetele klubi vara kasutamisel, võistlustel osalemisel ning spordivarustuste hankimisel;
10.7. autasustab ja stimuleerib spordiliikumise arendamisel silmapaistnud isikuid ning organisatsioone, annab välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale;
10.8. viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid klubi kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid ning ennustusvõistlusi, sõlmib sponsor- ja reklaamlepinguid;
10.9. viib läbi erinevaid koolitusprojekte.

III KLUBI LIIKMESKOND
11. Klubi liikmeteks saavad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes vastavad Klubi eesmärkidele ja põhikirja nõuetele. Klubi liikmed jagunevad tegevliikmeteks ja auliikmeteks. Alla 18. aasta vanuseid liikmeid loetakse noorliikmeteks.
12. Klubi auliikme nimetuse annab üldkoosolek auliikme statuudi alusel.
13. Klubi liikmel on õigus:
13.1. osa võtta üldkoosolekutest;
13.2. valida juhtorganeid ja olla valitud juhtorganeisse (alates 18. aastaselt);
13.3. osaleda Klubi poolt korraldatavatel võistlustel, koolitustel ja komandeeringutel;
13.4. kasutada Klubi sümboolikat vastavalt statuudile;
13.5. pöörduda juhatuse või üldkoosoleku poole oma liikme õiguste kaitseks;
13.6. Klubist välja astuda.
14. Põhikirja, kodukorra või Klubi juhtorganite otsuste mittetäitmise või Klubi huvide olulisel määral kahjustamise korral on klubi juhatusel õigus teha klubi liikmele hoiatus või ta klubi liikmeskonnast välja arvata.
15. Klubi liige on kohustatud:
15.1. täitma Klubi põhikirja ja kodukorda, samuti Klubi juhtorganite otsuseid (ka eriarvamuste korral);
15.2. aktiivselt osalema Klubi tegevuses, esinema võistlustel Klubi nimel;
15.3. mitte arendama Klubi tegevusvaldkondades või teistes klubides (liitudes) Klubi põhikirjalisi eesmärke ja huve kahjustavat tegevust;
15.4. hoidma ja mitte kahjustama Klubi vara ja mittevaralisi õigusi (Klubi hea nimi, au vms);
15.5. hoidma Klubi saladusi;
15.6. hoiduma Klubi nime õigustamatust kasutamisest;
15.7. juhinduma spordieetika nõuetest, propageerima ja viljelema tervislikke eluviise ning kinni pidama võistlusmäärustest ja rahvusvaheliselt tunnustatud ausa mängu reeglitest;
15.8. täitma ohutustehnika nõudeid, informeerima viivitamatult Klubi juhatust ohutusnõuetele mittevastava olukorra tekkimistest;
15.9. tasuma tähtaegselt liikmemaksu.
16. Täiendavaid kohustusi liikmetele võib panna üldkoosoleku otsusega.
17. Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel.
18. Klubi liikmest arvatakse välja juhatuse otsusega ühe alljärgneva tingimuse esinemisel:
18.1. liikme kirjalik avaldus;
18.2. liikme surm (juriidilise isiku lõppemine);
18.3. Klubi põhikirja, kodukorra või juhtorganite otsuse mittejärgimine;
18.4. klubi liikme kriminaalkorras karistamine

IV KLUBI JUHTIMINE
19. Klubi kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus.
20. Juhatus valib Klubi presidendi.
21. Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb ette teatada vähemalt seitse päeva. Kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra projekt. Koosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui selles osaleb või on esindatud vähemalt pool Klubi liikmetest.
22. Igal üldkoosolekul osaleval klubi esindajal tohib olla kuni kahe liikme kirjalik volitus.
23. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Klubi liikmetest või nende esindajatest. Klubi eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab presidendi hääl.
24. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
24.1. põhikirja ja Klubi eesmärgi muutmine;
24.2. juhatuse ja revisjoni valimine või audiitorkontrolli määramine;
24.3. juhatuse vastu esitatud nõude otsustamine;
24.4. juhatuse tegevusele hinnangu andmine ja juhatuse liikme tagasi kutsumine;
24.5. seadusega määratud küsimuste otsustamine.
25. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid liidu juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesoleva põhikirjaga juhatuse pädevusse.
26. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Klubi tegevust neljaks aastaks määratud kolme kuni viie liikmeline juhatus. Juhatuse koosseisu kuulub Klubi president.
27. Juhatuse pädevusse kuulub kõik, mis ei ole üldkoosoleku pädevuses.
28. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
29. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada klubi kõikides õigustoimingutes. Tehingute tegemise aluseks on juhatuse otsus.
30. Üldkoosoleku ja juhatuse otsused jõustuvad nende vastuvõtmisest, kui otsuses ei ole määratud teisiti.
31. Klubi juhatusel on õigus tõsta liikmemaksu 10 korda ilma põhikirja muutmata.

V KLUBI FINANTSEERIMINE JA VARA
32. Klubi vara ja finantsmajandusliku aluse moodustab Klubi omand.
33. Klubi finantseerimisallikateks on:
33.1. sisseastumis- ja liikmemaksud;
33.2. laekumised era- ja juriidilistelt isikutelt;
33.3. tulud majanduslikust tegevusest;
33.4. tulud spordi- ja muude ürituste korraldamisest ja elanikele teenuste osutamisest;
33.5. riiklikust ja kohalikust eelarvest saadavad toetused;
33.6. sponsorlus.
34. Laekunud summad kasutatakse põhikirjas näidatud eesmärgi ja ülesannete täitmiseks. Laekunud summade jaotamine toimub eelarve järgi.

V KLUBI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE
35. Klubi ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub seaduses sätestatud alustel ja korras.
36. Klubi lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Klubi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
37. Klubi lõpetamisel antakse pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Põhikiri on kinnitatud Klubi üldkoosoleku otsusega 28. aprillil 2018. aastal.