Visit Pärnu poolt välja antud märgisega “Siin on COVID-19 turvaline” kinnitame, et järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Terviseameti juhiseid, hoiame end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitame külastajatel täita kohapeal viiruse vältimise reegleid.Siin on turvaline


TURVAPLAAN COVID-19 VIIRUSE TÕKESTAMISEKS MTÜ SPORDIKLUBI PÄRNU KAHE SILLA KLUBI KORRALDATAVATEL SPORDIÜRITUSTEL

Sissejuhatus

Tulenevalt koroonaviiruse levikust ja selle tõkestamise vajadusest kirjeldab käesolev turvaplaan (edaspidi Plaan) põhimõtteid, mida spordiürituste korraldaja MTÜ Spordiklubi Pärnu Kahe Silla Klubi (edaspidi Spordiklubi) teeb selleks, et spordiüritused oleks osalejatele, vabatahtlikele, pealtvaatajatele ja teistele huvigruppidele maksimaalselt ohutud. Plaani koostamisse kaasati erinevate huvigruppide esindajad korraldusmeeskonnast ja avalikust sektorist. Plaani on arutatud Terviseameti Lääne regiooniga, kellega tehakse iga spordiürituse eel koostööd, et osapooled oleksid veendunud korraldatavate ürituste ohutuses. Täielikku garantiid ei anna ükski tegevuskava, ent siiski võimaldavad läbimõeldud meetmed piirangute ajal riskivabamalt tegutseda ja üritusi ohutumalt külastada. Oma panuse ürituste turvalisemaks muutmisesse annavad kliendid ja koostööpartneridki, kellelt oodatakse meetmetest kinnipidamist ja hoolivust.

1. Regulatsioonid ja rakendamine

Koroonameetmete rakendamisel lähtutakse ürituse korraldamise hetkel vabariigi valitsuse poolt kehtestatud ja veebilehel www.kriis.ee avaldatud infost ja terviseameti soovitustest. Spordiürituse korraldamine kooskõlastatakse tavapäraselt selle toimumise koha omavalitsusega, sealhulgas antakse taotlemisel ülevaade koroonaviiruse tõkestamise turvaplaanist. Spordiklubi kinnitab, et on teadlik pidevalt muutuvatest oludest ning võtab vastutuse enda kursis hoidmisel erinevate regulatsioonide ja juhistega. Plaan on kõigile kättesaadav Spordiklubi veebilehel www.2silda.ee.

Spordiürituste turunduses ja kommunikatsioonis kasutatakse Visit Pärnu ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolt Spordiklubile omistatud „Siin on turvaline“ märgist, mis kinnitab avalikkusele, et korraldatav spordiüritus on maksimaalselt turvaline. See saavutatakse muuhulgas käesoleva Plaani rakendamisega ja selle täitmise kontrollimisega.

Märgise saamisega kaasnev hea tahte leping annab inimestele kindluse, et:

 • külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud COVID-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on avalikult kättesaadav;
 • kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhistest ja järgib neid igapäevatöös;
 • siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;
 • desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
 • sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
 • personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
 • tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui personaliga;
 • haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
 • haigustunnustega kliendi või personaliga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;
 • osaleb EASi korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

2. Kommunikatsioon korraldusmeeskonna ja osalejatega

 • Plaani tutvustatakse spordivabatahtlikele, kes viiakse kurssi ürituse toimumise ajal kehtivate piirangute ja juhistega. Tulenevalt vajadusest tehakse korraldusmeeskonnale, teiste seas spordivabatahtlikele (veebi)koolitus. Selle eest vastutab Spordiklubi personalijuht. Digitaalsete infokandjatena kasutatakse osaleja poolt antud e-posti aadressi, uudiskirja, veebilehte ja sotsiaalmeediakanaleid (Facebook, Instagram). Spordiüritusele registreerunud ei saa infokirjast loobuda, mistõttu jõuab see iga kliendini.
 • Osalejaid informeeritakse kehtivatest piirangutest ja nõuetest ürituse eel ja toimumise ajal. Info vahetamise ürituse eel tagab Spordiklubi turundusjuht, ürituse ajal saab infot spordivabatahtlikelt ja päevajuhilt. Vajadusel kasutatakse COVID-19 piirangutele ja meetmetele viitavaid infotahvleid, näiteks suunaviitasid ja infosilte.

3. Füüsiline keskkond. Desopunktid, kätepesujaamad, isikukaitsevahendid jmt

 • Üksteise ja osalejatega kokku puutuvate spordivabatahtlike ja osalejate jaoks paigaldatakse rahvarohketesse kohtadesse desopunktid.
 • Iga stardi- ja finišikoha tualettide vahetusse lähedusesse paigaldatakse kätepesujaamad. Tualettide vahele jäetakse piisavalt ruumi.
 • Teenused hajutatakse üksteisest mõistlikusse kaugusesse. Vajadusel loobutakse mugavusteenustest (näiteks: osalejate transport, pesemine, sooja söögi pakkumine vmt) või vastavalt vajadusele kujundatakse need ümber.
 • Tagatakse üldkasutatavate pindade (näiteks sekretariaadiruumi lauad) puhastus.
 • Tagatakse ennetusmeetmetele viitav märgistus.
 • Korraldusmeeskonnale tagatakse (soovi korral) maskid ja kummikindad.

4. Kokkuvõte

Plaan on valminud korraldusmeeskonna töögrupi eestvedamisel ja terve tiimi heakskiidul. Töögruppi kuuluvad peakorraldaja, logistikajuht ja turundusjuht. Vastutavad isikud on spordiürituste ajal kättesaadavad.

 

Kinnitatud Pärnu Kahe Silla klubi korraldusmeeskonna otsusega
29.
mail 2021